Hallands Auktionsverk AB
adress Nässjögatan 6, 302 48 Halmstad   tel 035-15 69 00   fax 035-15 69 05
web www.hallandsauktionsverk.se   mail info@hallandsauktionsverk.se
  nästa auktion 31/5    
  slutpriser 26/4    
Tillbaka...
SÄLJVILLKOR HALLANDS AUKTIONSVERK AB
Försäljning Hallands Auktionsverk AB (HAV) har till föremål för sin verksamhet att för sina uppdragsgivares räkning vid auktioner utbjuda till försäljning konst- och hantverksföremål, varvid den som avgivit högsta budet blir köpare. I sin verksamhet har HAV att på bästa sett tillvarata envar uppdragsgivares intressen genom att 1. vid mottagandet av ett objekt till försäljning så långt som möjligt utreda eventuella rättsliga frågor som kan ha betydelse vid en försäljning samt genom en besiktning av objektet söka fastställa dess äkthet och kondition, 2. på ett betryggande sätt förvara från uppdragsgivaren emottagna objekt, 3. marknadsföra uppdragsgivarens till försäljning inlämnade objekt genom att presentera dessa i en för auktionen framtagen förteckning såväl tryckt som på Internet, genom annonsering och genom visning för intresserade presumtiva köpare. 4. genomföra försäljning vid auktioner på ett sätt som bereder så många köpare som möjligt möjlighet att deltaga i budgivningen, antingen genom personlig närvaro, genom eget ombud eller genom Hallands Auktionsverks kundtjänst. 5. från köparna uppbära och till säljarna redovisa uppdragsgivaren tillkommande betalning för försålda föremål. 1. Inlämnande av objekt för försäljning Uppdragsgivaren ansvarar för att han har full och oinskränkt äganderätt till objekt som han lämnar till HAV för försäljning, eller, om objektet ägs av annan eller andra, att han äger inlämna objekt till försäljning samt uppbära likvid för detta. Uppdragsgivaren skall om objektet icke ägs av uppdragsgivaren styrka sin behörighet att förfoga över objektet. Uppdragsgivaren skall meddela HAV om uppdragsgivarens rätt till objektet är föremål, eller kan förväntas bli föremål, för tvist. HAV är inte skyldiga att, utan särskild anledning, kontrollera uppdragsgivarens rätt till objektet. Vid mottagande av objekt utfärdar HAV särskilt inlämningskvitto. Detta är icke överlåtbart utan HAV äger alltid rätt att återlämna objektet till den som inlämnat objektet utan att erhålla mottagningsbeviset i retur. Detta kvitto gäller även som försäljningsavtal om inte annat skriftligt anges. Önskar inlämnaren objekt i retur senare än 10 dagar innan auktion, äger HAV rätt att ta ut en administrationskostnad om 10% + moms av bevakningspris om inte annat skriftligen avtalats. HAVs beskrivning av ett objekt i mottagningsbevis och försäljningsavtal grundar sig på HAVs preliminära bedömningar. Misstag t ex angående upphovsman, äkthet, ålder, tillkomst, teknik, eller skick kan av uppdragsgivaren ej åberopas gentemot HAV. 2. Förvaring och försäkring Inlämnade föremål är från mottagandet försäkrade av HAV mot skada i samband med inbrott, brand eller vattenskada, samt mot stöld eller bräckage. Försäkringsvärdet är samma som bevakningspriset om inte särskilt avtal om annat försäkringsvärde slutits av HAV är heller inte skyldiga att ersätta säljaren för någon skada med belopp överstigande försäkringsvärdet. HAV kan ej hållas ansvariga för skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä eller slitage i samband med visning. HAVs ansvar för inlämnade föremål är begränsat till vad som anges i dessa villkor. 3. Katalogisering Objekten katalogiseras med den noggrannhet som föranleds av objektets karaktär, oaktat alla föremål säljes i befintligt skick, och det ankommer på presumtiva köpare att noggrant undersöka de föremål som är av intresse. Uppgift i katalog angående upphovsman, äkthet, ålder, teknik, eller skick tjänar endast såsom vägledning för en presumtiv köpare vid dennes undersökning av föremålet. Är väsentlig uppgift i katalogen direkt vilseledande, äger köparen dock häva köpet. Avtalat bevakningspris är HAVs bedömning av objektets marknadsvärde vid försäljning på auktionsmarknaden vid den aktuella tidpunkten. HAV har full och oinskränkt rätt att fotografera och på annat sätt avbilda objektet som lämnas till HAV för försäljning samt låta sådana fotografier och avbildningar ingå i HAVs arkiv. 4. Auktion Vid auktionen skall objektet säljas om bud avges som lägst motsvarar det lägsta pris som uppdragsgivaren angivit särskilt i avtal med HAV. Underskrids sådant lägsta pris utan medgivande från uppdragsgivaren skall HAV gentemot uppdragsgivaren redovisa objektet som sålts till det angivna lägsta priset. 5. Redovisning/utbetalning Inom 5 arbetsdagar efter auktionen översändes en preliminär redogörelse över auktionsresultat till uppdragsgivaren. Utbetalning för försålda och betalda objekt sänds till den adress uppdragsgivaren angivit på omstående sida 20 arbetsdagar efter auktion, förutsatt att köparen har betalat och under förutsättning att ingen reklamation har skett. HAV har ingen skyldighet att vidta rättsliga åtgärder mot köparen för att få denne att fullgöra betalningen. För den händelse köparen inte betalar har HAV rätt att, efter eget val, häva köpet och återställa egendomen till uppdragsgivaren. Eventuell skadeståndstalan mot köpare som inte fullgör sin betalningsskyldighet förs inte utan att särskild överenskommelse har träffats därom med uppdragsgivaren. 6. Avhämtning av gods Föremål som återropas eller av annan anledning inte försålts skall uppdragsgivaren avhämta hos HAV senast 8 arbetsdagar efter auktion om inte annat avtalats. Sker inte detta, har HAV rätt att inlämna föremålet för lagring hos ett fristående speditionsföretag. Föremålet försäkras och lagras härvid på uppdragsgivarens bekostnad och risk. Skulle föremålet inte vara avhämtat inom tre (3) månader efter det att uppdragsgivaren har anmanats att avhämta föremålet och anmaningen har upplyst om att föremålet annars kommer att säljas efter en viss tid, har HAV rätt att sälja föremålet i enlighet med reglerna i lagen om näringsidkares rätt att sälja ej avhämtade föremål. HAV äger innehålla osålt objekt såsom säkerhet för fordran som HAV har mot uppdragsgivaren, oberoende av hur denna fordran har uppkommit och om den är tvistig eller ej. 7. Säljarens ansvar för fel Om HAV gentemot köpare blir ansvarig för fel i sålda föremål på grund av berättigad reklamation eller annat liknande skäl, har HAV rätt att kräva ersättning av säljaren motsvarande den ersättning som HAV kan ha utgett till säljaren. 8. Force Majeure HAV ansvarar icke för förlust som åsamkas säljare eller köpare på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror, myndighetåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelser som HAV ej kan råda över eller förutse. 9. Lagval Tvist rörande köp eller försäljning genom HAV eller tolkning eller tillämpning av dessa bestämmelser liksom annan tvist som har anknytning till HAVs verksamhet skall avgöras enligt svensk lag vid Halmstads tingsrätt, Sverige. 10. Avgifter vid försäljning (inkl moms) om inget annat skriftligen avtalats. Säljprovision Månadsauktioner: 20% Återrop över överenskommet bevakningspris debiteras med köp- och säljprovisioner.
Tillbaka...