Hallands Auktionsverk AB
adress Nässjögatan 6, 302 48 Halmstad   tel 035-15 69 00   fax 035-15 69 05
web www.hallandsauktionsverk.se   mail info@hallandsauktionsverk.se
  nästa auktion 31/5    
  slutpriser 26/4    
Tillbaka...
KÖPVILLKOR HALLANDS AUKTIONSVERK AB
Hallands auktionsverk AB (HAV) har till föremål för sin verksamhet att för sina uppdragsgivares räkning vid auktioner utbjuda till försäljning konst- och hantverksföremål, varvid den som avgivit högsta budet blir köpare. 1. Auktion 1.1 Samtliga föremål säljs i befintligt skick och det ankommer på köparen att noggrant undersöka föremålen före auktionen. 1.2 Budgivningen sker genom bud och överbud. Budgivning skall ske med hög röst eller tydligt tecken och med belopp som är rimliga vid den prisnivå där budgivningen pågår. Köpare blir den som avgivit det högsta budet. Auktionsförättaren har rätt att avgöra med vilket belopp höjning av bud skall ske och har rätt att bortse från viss budgivare. Vid lika bud avgör auktionsförättaren vilket bud som skall gälla. Denna avgör också om budgivning skall återupptas på grund av osäkerhet om sista bud. 1.3 Köpare blir den som enligt auktionsförättarens uppfattning avgivit det högsta budet för ifrågavarande objekt. 1.4 Vid köp tillkommer på varje objekt en provision om 25% samt en slagavgift om 50 kronor, bägge inklusive moms om inte annat specifikt anges. 1.5 På objekt tillverkade av nu levande konstnärer, eller sådana vilka avlidit för mindre än 71 år sedan, tillkommer en konstnärsavgift (Droit-de-Suite) om 5% inkl moms vid klubbat pris över 1/20 basbelopp. 1.6 Har budgivare inte i förväg anmält och, om HAV så begärt, styrkt att han är ombud för en namngiven köpare och fått såväl köparen och sin ställning som ombud skriftligen godtagen av HAV, svarar budgivaren såsom för egen skuld för alla förpliktelser som åvilar en köpare av de objekt budgivaren inropar. 2. Betalning och avhämtning 2.1 Köpare som köpt via kundtjänst eller kundnummer mot faktura skall betala och avhämta föremålen senast fem arbetsdagar efter auktionen. Om betalningen sker med kort tillkommer kortföretagets kostnader. Avhämtas ej inropade föremål inom föreskriven tid äger HAV rätt att borttransportera objekten till förvaring hos utomstående speditör på köparens risk och bekostnad. 2.2 Erläggs ej full betalning senast förfallodagen, äger HAV vidtaga en eller flera av följande åtgärder: a) indrivna fordran b) häva köpet c) för köparens räkning försälja föremålet vid offentlig auktion anordnad av HAV eller annat auktionsföretag. I samtliga fall äger HAV erhålla ersättning för kostnader avseende transporter, försäkringar och förvarningar av objekt, varvid HAV för köparens räkning äger upphandla dessa tjänster hos välrenommerade företag som HAV normalt anlitar. 2.3 Äganderätten till inropat föremål övergår ej på köparen förrän denne till HAV erlagt full betalning samt ersatt HAVs eventuella kostnader i anledning av sen betalning och eller sen avhämtning av objekt. 2.4 avhämtas ej inropat och betalt objekt, har HAV rätt men ej skyldighet att för köparens räkning försälja objektet vid offentligt auktion anordnad av HAV eller annat auktionsföretag. 2.5 HAV äger ur influtna belopp alltid uttaga ersättning för samtliga fordringar HAV har mot köparen, oberoende av hur denna fordran uppkommit och om den är tvistig eller ej. 3. Köparens hävningsrätt 3.1 Är väsentlig uppgift i katalog direkt vilseledande och är felet sådant att det kan konstateras av köparen först vid en noggrannare besiktning av objektet, äger denna häva köpet om framställning härom görs inom 10 arbetsdagar från dagen för objektets avhämtande. Objektet som avhämtas efter sista likviddag skall anses avhämtade sista likviddag. 3.2 Rätten att häva köp tillkommer endast den ursprungliga köparen och upphör om objektet överlåtes till tredje man. 3.3 Vid hävning äger köparen, mot återlämnandet av objektet, erhålla det belopp han erlagt till HAV vid köpet. Någon ersättning därutöver äger köparen ej erhålla. 4. HAVs kundtjänst För att bereda presumtiva köpare, vilka ej kan närvara vid auktionen, möjlighet att deltaga i budgivningen mottar HAVs kundtjänst kostnadsfritt förhandsbud. För budgivning genom HAVs kundtjänst gäller särskilda villkor. Observera att HAV aldrig kan hållas ansvarig för den händelse att till kundtjänst inlämnade anbud genomföras. 5. Force Majeur HAV ansvarar inte för förlust som åsamkas säljaren eller köparen på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse som HAV ej kan råda över eller förutse. 6. Lagval Tvist rörande köp eller försäljning genom HAV eller tolkning eller tillämpning av dessa bestämmelser liksom annan tvist, som har anknytning till HAVs verksamhet skall avgöras enligt svensk lag vid Halmstads tingsrätt, Sverige.
Tillbaka...